GRUPA 4 – JESIEŃ 2017

Ostatnią grupę przyszłych realizatorów tworzyłą grupa nowo-przyjętych uczniów kl. IC – wyjazd był dla tej młodzieży świetnym wejściem w cykl szkolenia technikum.

PRACA W STUDIO i EDYCJA W PRACOWNI

Młodzież 4-tej grupy równie enztuzjastycznie udzialała się w studio nagrań realizując zadania stażu, co wypowiadała się na temat warunków  nauki w Highbury College. Czas spędzony w Anglii to na pewno spora dawka doświadczenia już na samym starcie kształcenia w zawodzie.

CZAS WOLNY, U HOST RODZINY I HELLOWEEN

Poza obowiązkami w Highbury College, grupa miała sporo ciekawych pomysłów na spędzenie czasu wolnego. Oprócz wizyt kulturowych (Winchester, Portsmouth), grupa świetnie się bawiła przygotowując do święta Helloween.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

WRAŻENIA PO POWROCIE:

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZS nr 4 im. Piotra Latoski

 

­Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej/strony internetowej Zespołu Szkół nr 4 wraz z subdomenami strony głównej https://www.tolstoj.eu w Rudzie Śląskiej

Data publikacji strony internetowej: BIP Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej 27.01.2015 r./ Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej 22.06.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: BIP Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej 26.03.2021 r./ Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej 26.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.01.2021r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa oraz jej subdomeny są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 10.09.2020,
 • treści od innych podmiotów,
 • treści archiwalne (dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne),
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mgr inż. Grażyna Szostok, adres poczty elektronicznej tolstoj4@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu                             (32) 24-21-628. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr inż. Grażyna Szostok.
 • E-mail: tolstoj4@gmail.com
 • Telefon: (32) 24-21-628
 • fax (32) 242-04-67

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Postępowanie odwoławcze

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz o sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę                w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Tołstoja 13
 • E-mail: tolstoj4@gmail.com
 • Telefon: (32) 24-21-628
 • fax (32) 242-04-67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej mieszczący się przy ul. Tołstoja 13

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dla klientów dostępne są dwa wejścia:
 2. od ulicy Tołstoja 13 (główne) – do budynku prowadzi jedno wejście po kilku schodach oraz drzwi otwieranych ręcznie, odpowiednio szerokich. Wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • od parkingu szkoły (ze strony biblioteki pedagogicznej (filia z Katowic na parterze) – wejście po kilku schodach do poszczególnych sal, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • Sekretariat Szkoły znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie od wejścia głównego, potem skierowany do docelowego miejsca po lewej stronie – nie jest dostępne bez barier architektonicznych.

W budynku  funkcjonują obszary kontroli (kamery).

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się w budynku dojście jedynie schodami. W budynku funkcjonuje obszar kontroli (kamery) – klienci mają obowiązek zgłosić się na portierni w budynku głównym na parterze (tuż po wejściu do budynku)                       i określić swój cel wizyty. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest  w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik obsługi dyżurujący w portiernii przy wejściu głównym).

W budynku nie ma windy. W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie jest dostępna informacja o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej, budynek sali gimnastycznej ul. Tołstoja 1                  oraz budynek przy ul.Czarnoleśnej 22 , 41-709 Ruda Śląska

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 2 wejścia:
  • od placu placu szkolnego – dojście bramą główną na posesję od ulicy Tołstoja, drzwi otwierane ręcznie, wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (kilka schodów),
  • z tyłu budynku – dojście bramą główną na posesję od ulicy Tołstoja poprzez plac szkolny, drzwi otwierane ręcznie, wejście nie posiada barier architektonicznych,
  • od placu szkolnego – dojście bramą główną na posesję od ulicy Tołstoja oraz przejście przez ulicę do hali sportowej Football On- Centrum sportowe przy ul.Czarnoleśnej 22,                 41-709 (hala dostosowana do osób niepełnosprawnych).

Budynek pełni funkcje dydaktyczne i nie jest bezpośrednio dostępny dla interesantów.

W budynku funkcjonuje obszar kontroli – klienci mają obowiązek zgłosić się na portierni                w budynku głównym na parterze (tuż po wejściu do budynku) i określić swój cel wizyty.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Usługa nie jest zapewniona.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *